Deratyzacja systemowa to profesjonalne zwalczanie gryzoni. Do tego celu wykorzystujemy środki chemiczne lub mechaniczne. Samo pojęcie deratyzacji odnosi się między innymi do myszy domowej, szczura wędrownego, myszy polnej, norników oraz nornic. Odpowiednio przeprowadzona deratyzacja systemowa w jak najmniejszym stopniu ingeruje w otoczenie. Deratyzacja systemowa to nie tylko likwidacja szkodników, ale również zabezpieczanie przed nimi prywatnych domów oraz przedsiębiorstw.

Sprawdź, na czym polega deratyzacja systemowa. Zobacz, w jaki sposób możemy uchronić Cię przed atakiem szczurów oraz innych szkodników. Jeżeli skorzystasz z naszej pomocy, to już na zawsze będziesz mógł pożegnać się ze strachem o to, że zniszczą one Twoje towary w magazynie lub przedmioty w domu.

Kto ma obowiązek przeprowadzania deratyzacji?

Więcej informacji na temat obowiązku zwalczania gryzoni znajdziesz w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622). Z art. 5 ust. 1 tej ustawy wynika, że właściciele również mają obowiązek zatroszczyć się o czystość w gminach. Ona w pewien sposób zapobiega pojawianiu się szkodników na terenie gminy.

Brzmi on następująco: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną prze zwłaściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek walki ze szkodnikami właścicieli nieruchomości bezpośrednio wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jej art. 22 ust. 1 mowa jest o tym, że:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;

4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Jak wygląda profesjonalna deratyzacja systemowa?

Nasz program likwidacji szkodników jest połączeniem kilku rodzajów działań. Deratyzacja systemowa składa się z następujących kroków:

  • stosowanie metod sanitarnych;
  • troska o szczelność chronionych obiektów;
  • używanie mechanicznych metod zwalczania szczurów (chwytanie, pułapki, lepy);
  • stosowanie chemicznych metod zwalczania gryzoni ( trutki, w różnych formach, mogą to być na przykład: pasty, kostki, gryzki, kremy, trutki płynne, zatrute ziarna);
  • ocenia skuteczności wszystkich przeprowadzanych działań.

Dlaczego walka ze szczurami jest taka trudna?

Szczury bardzo trudno jest zwalczyć, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy. Są to stworzenia wybitnie inteligentne i szybko się uczące. W dodatku, cały proces ich likwidacji jest w znaczącym stopniu utrudniony przez to, że szczury bardzo szybko się rozmrażają i dopasowują do nowych warunków życia. Kolejnym poważnym problemem są odchody szczurów i myszy. Znajdują się w nich niebezpieczne dla ludzi i zwierząt bakterie, takie jak na przykład Salmonella spp, Listeria spp, Escherichia coli.

Jak zabezpieczamy przed gryzoniami w ramach deratyzacji systemowej?

W ramach naszego programu zwalczania szkodników, instalujemy specjalistyczne urządzenia przeznaczone do tego celu. Przeprowadzamy systematyczne kontrole i prowadzimy działania chroniące przed gryzoniami. Prowadzone przez nas czynności są zgodne z wieloma standardami zarządzania jakością w polskich firmach i przedsiębiorstwach. Oferujemy szybką i sprawną deratyzację systemową.